جلسات هفتگی

کمی از اهداف گروه و IOT , Github

این جلسه بحث چالشی و زیبایی درباره انتخاب های پیش رو یک تازه وارد در حوزه سامانه های تحت وب انجام شد.

گزارش جلسه اول دورهمی دروپال و متن باز خدمت دوستان عزیز ارایه می گردد