دنیای دروپال و متن باز

این نسخه جدید از تمامی امکانات نسخه قبلی پشتیبانی می کند و API های عمومی دست...

پیش از این قرار بود در هسته‌ی دروپال 8 از ویرایشگر Aloha به عنوان ویرایشگر پیشفرض استفاده شود، به دلیل اینکه ویرایشگر...

صفحه‌ها